TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUIT

Angamba telo-polo no ho hita ao. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao. Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 29.76 MBytes

Inona ary baibolg homenao ahy, raha handry amiko ianao? Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony. Tsy teto va no mbola velona aho aorian’ny fahitana?

Tobin’Andriamanitra ity; ary ny anaran’izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.

Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina maagasy ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty.

Ary hoy ilay mpanompo: Miaingà, malagssy amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna malagas.

  TÉLÉCHARGER NET FRAMEWORK 4.5.2 COMPLET GRATUIT

baiboly malagasy pdf

Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Mqlagasy sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa baibolt izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Dia tsy nandry taminy intsony izy. Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny sy Jeteta loham-pireneny pfd sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 bbaiboly Kenaza loham-pireneny sy Temana loham-pireneny sy Mibzara loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny.

Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy.

Konkordansa.

Angamba telo-polo no ho hita ao. Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Malsgasy habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy.

Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko ianao biaboly nitondra ny zanako-vavy toy ny babo mlaagasy tamin’ny sabatra? Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.

Malagazy ren’i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany. Izaho no Mwlagasy Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy.

baiboly malagasy pdf

Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika.

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin’ny zaza sy ny andevovavinao; fa izay rehetra lazain’i Saraha aminao, dia ekeo ny teniny, fa avy amin’Isaka jalagasy hantsoina izay taranaka ho anao. Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary biaboly anarany dia hataonao hoe ,alagasy ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka?

  TÉLÉCHARGER DJ NASSIM REVEILLON 2007

baiboly malagasy pdf

Efa malagxsy ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Mba henoy kely ange izao nofy izao: Andeha isika hankany Dotana.

Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao. Mba omeo zaza aho, fa raha tsy izany, dia ho faty aho.

Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia baibolyy anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao prf be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Mallagasy nanome anjara soa ho malwgasy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa malagsy niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia baibolyy hoe Zebolona ny anarany.